پرسشنامه سنجش مهارت های فراشناخت ریاضی (پانورا و فلیپو، ۲۰۰۷)

سازنده ابزار:   پانورا و فلیپو، 2007

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: خودپنداره ریاضیاتی، خودتنظیمی، راهکارهای فراشناختی، انگیزش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش دارد- به همراه پرسشنامه زبان اصلی

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    عابدی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.