پرسشنامه مالکیت روانشناختی (وین داین و پیرس، ۲۰۰۴)

سازنده ابزار:   وین داین و پیرس، 2004

تعداد گویه/سوال:    13

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس: مالکیت روانشناختی و مالکیت روانشناختی در سازمان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به همراه پرسشنامه زبان اصلی

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    آذرنوش و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.