پرسشنامه محقق ساخته سنجش نگرش و افکار دانشجویان نسبت به ورزش ۲۰ سوالی

سازنده ابزار:   نامشخص

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: اهميتی است که خود فرد به ورزش می دهد؛ اهميتی که جامعه به ورزش می دهد؛ اهميتی که مسئولين برای ورزش قائلند ؛ اهميت دسترسی داشتن به امکانات ورزشی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    نشرستان مرجع دانش پژوهان ایران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.