پرسشنامه کنترل فکر TCQ (ولز و داویس، ۱۹۹۴)

سازنده ابزار:   ولز و داويس، 1994

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: 1- توجه برگردانی، 2- کنترل اجتماعی،3- نگران اجتماعی، 4- خود تنبيهی، 5- ارزيابی مجدد

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به همراه پرسشنامه زبان اصلی انگلیسی

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    بخت آور

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.