پرسشنامه امنیت روانی یا ایمنی و ناایمنی SI (مازلو، ۲۰۰۴)

سازنده ابزار:   مازلو، 2004

تعداد گویه/سوال:    71

مولفه/زیر مقیاس:    10 زیر مقیاس: عامل اول: ادراک واقعیت، سازگاری، امنیت عاطفی، امنین اجتماعی و موفقیت درکار. عامل دوم: احساس حقارت وطردشدن،تعارض خانوادگی، افسردگی، وابستگی ، ناایمنی شخصی و نا ایمنی هیجانی. عامل سوم: اعتقاد، اعتماد به نفس، اطمینان به خود، احساس ارزش شخصی، موفق بودن درکار و خودآگاهی. عامل چهارم: تنیدگی، تنش هیجانی، عصبیت وآشفتگی. عامل پنجم: احساس خود کم بینی، بدگمانی و هراس عمومی. عامل ششم : سازگاری، صمیمی بودن، مقبولیت و پیوستگی با دیگران. عامل هفتم: نگرانی و ترس از آینده. عامل هشتم: احساس حرمت (نسبت به خود وغیره) و احساس ایمنی. عامل نهم: علاقه اجتماعی، همدردی با انسان ها و گرایش به مساله گشایی. عامل دهم: احساس تنهایی و طرد شدن (انزوا)

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    امین پور، حسن

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.