پرسشنامه پیمایش بیمارستان در زمینه فرهنگ ایمنی بیمار HSOPSC (آژانس تحقیقات و کیفیت خدمات سلامت، ۲۰۰۴)

سازنده ابزار:   آژانس تحقیقات و کیفیت خدمات سلامت، 2004

تعداد گویه/سوال:    42

مولفه/زیر مقیاس:    12 زیرمقیاس: تناوب گزارش دهی رخداد ها ، درک کلی از ایمنی بیمار، انتظارات و اقدامات مدیریت در راستای ایمنی بیمار ، یادگیری سازمانی ، کار تیمی درون واحدهای ، بازبودن مجاری ارتباطی ، ارتباطات و ارائه ی بازخورد درمورد خطاها ، پاسخ غیر تنبیهی در قبال رویداد خطا ، مسائل مربوط به کارکنان ، حمایت مدیریت از ایمنی بیمار ، کار تیمی مابین واحدهای سازمانی ، تبادل و انتقال اطلاعات

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    مقری و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.