پرسشنامه سواد رسانه ای (فلسفی و همکاران، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   فلسفی و همکاران، 1393

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس: درك محتواي پيام هاي رسانه اي؛ آگاهي از اهداف پنهان پيام هاي رسانه اي؛ گزينش آگاهانه پيام هاي رسانه اي؛ نگاه انتقادي به پيام هاي رسانه اي؛ تجزيه و تحليل پيام هاي رسانه اي

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    فلسفی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.