پرسشنامه میزان و نگرش به استفاده از شبکه های اجتماعی (حجازی و همکاران، ۱۳۹۵)

سازنده ابزار:   حجازی و همکاران، 1395

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس: میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و نگرش به شبکه های اجتماعی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    حجازی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.