پرسشنامه خودارزیابی نشانگان آندروپوز مردان ایرانی MASSQ-25 (اسداللهی، صابری و فرجی، ۲۰۱۳)

سازنده ابزار:   اسداللهی، صابری و فرجی، 2013

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: جنسی، جسمی، روانی و رفتاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش دارد- به همراه پرسشنامه زبان اصلی انگلیسی

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    اسداللهی، صابری و فرجی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.