پرسشنامه و شاخص توانایی انجام کار (WAI) مؤسسه ی بهداشت حرفه ای فنلاند

سازنده ابزار:   مؤسسه ی بهداشت حرفه ای فنلان

تعداد گویه/سوال:    23+1

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: ابعاد جسمی و روانی افراد در ارتباط با کار، احساس بیماری، محدودیت در کار به علت بیماری، مرخصی استعلاجی، پیش¬بینی توانایی انجام کار در آینده و منابع روانی مانند لذت از کار روزانه

مقیاس/طیف:    لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و همبستگی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    یوسفی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.