پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش (سازمان بهره وری آسیایی APO)

سازنده ابزار:   سازمان بهره وری آسیایی APO

تعداد گویه/سوال:    42

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیرمقیاس: رهبری مدیریت دانش؛ فرایند؛ افراد؛ فناوری؛ فرایند های دانشی؛ یادگیری و نوآوری؛ نتایج مدیریت دانش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    قلیچ لی و ابراهیمی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.