پرسشنامه استحکام ذهنی ورزشی SMTQ (شیرد و همکاران، ۲۰۰۹)

سازنده ابزار:   شیرد و همکاران، 2009

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: اطمینان؛ کنترل؛ پایداری و ثبات

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد- به همراه پرسشنامه زبان اصلی انگلیسی

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    طاهری نیام و همکاران؛ کاشانی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.