پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی (پارماسون و همکاران، ۱۹۸۵)

سازنده ابزار:   پارماسون و همکاران، 1985

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه (عوامل محسوس، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، اطمینان خاطر و همدلی)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    بهشتی راد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.