پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی (توماس و ولتهوس، ۱۹۹۰)

سازنده ابزار:   توماس و ولتهوس، 1990

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    4 بعد: احساس شایستگی، احساس خودمختاری، احساس موثر بودن، و احساس معنی دار بودن

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    امراهی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.