پرسشنامه بازارگرایی یا بازار محوری یا جهت گیری بازار (نسخه کوتاه) (نارور و اسالتر، ۱۹۹۰)

سازنده ابزار:   نارور و اسالتر، 1990

تعداد گویه/سوال:    11

مولفه/زیر مقیاس:    3 بعد: مشتری گرایی و رقیب گرایی و هماهنگی بین وظیفه ای

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    حجازی و حسینی مقدم

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.