پرسشنامه استاندارد بیماران ریوی SGRQ (بیمارستان سنت جورج )

سازنده ابزار:   جونز و همکاران 1991

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: علائم؛ فعالیت؛ اثرگذاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت و صحیح/غلط

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    صوری و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    فلاح تفتي و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 140000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.