پرسشنامه استاندارد خودمراقبتى در بیماران نارسایى قلبى SCHFI V6,2 (ریگل و همکاران، ۲۰۰۳)

سازنده ابزار:   ریگل و همکاران، 2003

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: حفظ خود مراقبتی؛ مديريت خود مراقبتی؛ اعتماد به خود در زمينه خود مراقبتی

مقیاس/طیف:    4 و 5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    شيخ شرفى و سيد امينى

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.