پرسشنامه خارش (یوسیپویچ و همکاران، ۲۰۰۱)

سازنده ابزار:   یوسیپویچ و همکاران، 2001

تعداد گویه/سوال:    23

مولفه/زیر مقیاس:    8 بخش: الف) تاریخچه خارش؛ ب) سابقه مصرف داروهای ضد؛ ج) تاثیر خارش بر خواب؛ د) تاثیر خارش بر فعالیت های روزانه؛ ذ) تاثیر خارش بر کیفیت زندگی؛ ر) توصیف ابعاد احساسی و عاطفی خارش؛ س) شدت خارش بر اساس VSA در سه حالت؛ ش) محل خارش

مقیاس/طیف:    چند درجه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    عباسی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.