پرسشنامه ارزیابی کیفیت و تعالی کیفی در دانشگاه های مجازی (معصومی فرد، ۱۳۹۶)

سازنده ابزار:   معصومی فرد، 1396

تعداد گویه/سوال:    57

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس کلی (راهبردها، سیاست ها و اهداف کلی؛ مدیریت و رهبري ؛زیرساخت فناوري ؛عوامل انسانی؛ زیرساخت هاي پشتیبانی ؛عوامل اقتصادي) و 17 زیرمقیاس: (اول: راهبردها، سیاست ها و اهداف کلی: اهداف؛ محتوا؛ برنامه؛ راهبردهاي یاددهی- یادگیري ؛ تعامل؛ ارزیابی؛ بازخورد؛زیرساخت هاي فرهنگی اجتماعی ارزشی؛ دوم: مدیریت و رهبري؛ سوم: زیرساخت فناوري: دسترسی؛ گرافیک و رابط کاربري؛چهارم: عوامل انسانی: یاددهنده؛ یادگیرنده؛ کارکنان فنی و اداري؛ پنجم: زیرساخت هاي پشتیبانی؛ ششم: عوامل اقتصادي)

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    معصومی فرد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 135000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.