پرسشنامه سه بعدی خرد ۳D-WS (آردلت، ۲۰۰۳)

سازنده ابزار:   آردلت 2003

تعداد گویه/سوال:    39

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: شناختی؛ تاملی؛ عاطفی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد؛ نسخه اصلی انگلیسی پرسشنامه را هم دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    نوقابی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.