پرسشنامه تأثیرگذاری مدرس بالینی پرستاری (NCTEI)(کناکس و مورگان، ۱۹۸۵)

سازنده ابزار:   کناکس و مورگان (1985)

تعداد گویه/سوال:    47

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: توانایی تدریس؛ صلاحیت پرستاری؛ ارزشیابی؛ ارتباطات بین شخصی؛ ویژگی های شخصیتی

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های مولفه ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛ پرسشنامه زبان اصلی انگلیسی را هم دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    ترابی زاده و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.