پرسشنامه نگرانی پن استت (PSWQ) (زینبارگ و بارلو، ۱۹۹۰)

سازنده ابزار:   زينبارگ و بارلو، 1990

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    2 عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم و معکوس را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد- همراه با نسخه زبان انگلیسی

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    دهشیری و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.