پرسشنامه آسیب پذیرى ادراک شده نسبت به بیمارى مسری PVDQ (دانکن، اسچالر و پارک، ۲۰۰۹)

سازنده ابزار:   دانکن، اسچالر و پارک، 2009

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس: مستعد بودن به بيمارى ازلحاظ ذهنى ؛ بيزارى از ميكروب

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های مستقیم و معکوس زیرمقیاسها را داد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد- به همراه نسخه زبان اصلی انگلیسی

روایی:    روایی صوری و محتوایی و عاملی اکتشافی و تاییدی و همگرا دارد-بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد-بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    مرادی مطلق و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.