پرسشنامه و مقیاس سنجش آگاهی و نگرش متخصصان و دستیاران اطفال درباره سوء رفتار با کودکان (گروسی و همکاران، ۱۳۸۴)

سازنده ابزار:   گروسی و همکاران (1384)

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه: سنجش آگاهی و سنجش نگرش

مقیاس/طیف:    صحیح/غلط و 5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های مستقیم/معکوس هر مولفه را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد-بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد-بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    گروسی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.