پرسشنامه مدیریت آموزشی و رفتاری BIMS (مارتین و ساس، ۲۰۱۰)

سازنده ابزار:   مارتین و ساس (2010)

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه: مدیریت آموزشی و مدیریت رفتاری

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛ به همراه نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    علی اکبری و حیدرزادی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.