پرسشنامه نیازهای بین‌فردی (INQ) (ون آردن و همکاران، ۲۰۱۲)

سازنده ابزار:   ون آردن و همکاران، 2012 نسخه 15 سوالی اعتباریابی و بومی شده

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس: سرباربودن و تعلق‌پذیری

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    گویه های مستقیم/معکوس هر زیرمقیاس را دراد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    تاییدی و ملاکی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    کیانی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 100000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.