پرسشنامه نیازهای بین‌فردی (INQ) (ون آردن و همکاران، ۲۰۱۲)

پرسشنامه نیازهای بین‌فردی (INQ) (ون آردن و همکاران، ۲۰۱۲)

نمره گذاری: گویه های مستقیم/معکوس هر زیرمقیاس را دراد

روایی: تاییدی و ملاکی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 100000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس رشد زبانی کودکان (فرامرزی و همکاران، ۱۳۹۷)

پرسشنامه و مقیاس رشد زبانی کودکان (فرامرزی و همکاران، ۱۳۹۷)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی و عاملی و همزمانی و واگرا دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه بیماری موکوزیت دهانی (غلامی و همکاران، ۱۳۹۸)

پرسشنامه بیماری موکوزیت دهانی (غلامی و همکاران، ۱۳۹۸)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس نیازهای خانواده در بخش مراقبت‌های ویژه CCFNI  (مولتر، ۱۹۸۷)

پرسشنامه و مقیاس نیازهای خانواده در بخش مراقبت‌های ویژه CCFNI (مولتر، ۱۹۸۷)

نمره گذاری: تفکیک عبارت هر زیرمقیاس را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 100000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی (امیری و همکاران، ۱۳۹۲)

پرسشنامه عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی (امیری و همکاران، ۱۳۹۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد-بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد-بومی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 100000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه صدا بیزاری MAQ (وو و همکاران، ۲۰۱۴)

پرسشنامه صدا بیزاری MAQ (وو و همکاران، ۲۰۱۴)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: روایی صوری و سازه ای و همزمانی و همگرایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ و تصنیف دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 100000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه تعامل معلم و دانش آموز QTI (لارداسمی و کنی، ۲۰۰۱)

پرسشنامه تعامل معلم و دانش آموز QTI (لارداسمی و کنی، ۲۰۰۱)

نمره گذاری: تفکیک گویه های مولفه هارا دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 100000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه انعطاف پذری هیجانی (عاطفی) (رشید و بیات، ۱۳۹۸)

پرسشنامه انعطاف پذری هیجانی (عاطفی) (رشید و بیات، ۱۳۹۸)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی: روایی صوری و سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 100000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس انگ ناباروری ISS (فیو و همکاران، ۲۰۱۴)

پرسشنامه و مقیاس انگ ناباروری ISS (فیو و همکاران، ۲۰۱۴)

نمره گذاری: تفکیک گویه های هر زیرمقیاس را دارد

روایی: صوری و سازه ای و همگرا و واگرا دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 100000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر نوآوری عرضه کننده کالا، به اشتراک گذاری اطلاعات و یافتن منابع استراتژیک بر بهبود چابکی زنجیره تامین (کیم و چای، ۲۰۱۷)

پرسشنامه تاثیر نوآوری عرضه کننده کالا، به اشتراک گذاری اطلاعات و یافتن منابع استراتژیک بر بهبود چابکی زنجیره تامین (کیم و چای، ۲۰۱۷)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی: صوری و واگرا دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه (مدیریت) کنترل کلاس درس ABCC (مارتین، یین و بالدوین، ۱۹۹۸) براساس نظریه ولفگانگ و گلیکمن (۱۹۸۶)

پرسشنامه (مدیریت) کنترل کلاس درس ABCC (مارتین، یین و بالدوین، ۱۹۹۸) براساس نظریه ولفگانگ و گلیکمن (۱۹۸۶)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه صلاحیت اخلاقی MCI (مارتین و آشتین،۲۰۱۰)

پرسشنامه صلاحیت اخلاقی MCI (مارتین و آشتین،۲۰۱۰)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 100000 ریال

ادامه مطلب