پرسشنامه نیازهای بین‌فردی (INQ) (ون آردن و همکاران، ۲۰۱۲)

پرسشنامه نیازهای بین‌فردی (INQ) (ون آردن و همکاران، ۲۰۱۲)

نمره گذاری: گویه های مستقیم/معکوس هر زیرمقیاس را دراد

روایی: تاییدی و ملاکی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 100000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه تفکر تشخیصی DTI (بوردیج و همکاران، ۱۹۹۰)

پرسشنامه تفکر تشخیصی DTI (بوردیج و همکاران، ۱۹۹۰)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 200000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه ترس از دست دادن یا ترس از در حاشیه ماندن (FOMO) (پرزیبلسکی، ۲۰۱۳)

پرسشنامه ترس از دست دادن یا ترس از در حاشیه ماندن (FOMO) (پرزیبلسکی، ۲۰۱۳)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس رشد زبانی کودکان (فرامرزی و همکاران، ۱۳۹۷)

پرسشنامه و مقیاس رشد زبانی کودکان (فرامرزی و همکاران، ۱۳۹۷)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی و عاملی و همزمانی و واگرا دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه بیماری موکوزیت دهانی (غلامی و همکاران، ۱۳۹۸)

پرسشنامه بیماری موکوزیت دهانی (غلامی و همکاران، ۱۳۹۸)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس نیازهای خانواده در بخش مراقبت‌های ویژه CCFNI  (مولتر، ۱۹۸۷)

پرسشنامه و مقیاس نیازهای خانواده در بخش مراقبت‌های ویژه CCFNI (مولتر، ۱۹۸۷)

نمره گذاری: تفکیک عبارت هر زیرمقیاس را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 100000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی (امیری و همکاران، ۱۳۹۲)

پرسشنامه عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی (امیری و همکاران، ۱۳۹۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد-بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد-بومی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 100000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه صدا بیزاری MAQ (وو و همکاران، ۲۰۱۴)

پرسشنامه صدا بیزاری MAQ (وو و همکاران، ۲۰۱۴)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: روایی صوری و سازه ای و همزمانی و همگرایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ و تصنیف دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 100000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه تعامل معلم و دانش آموز QTI (لارداسمی و کنی، ۲۰۰۱)

پرسشنامه تعامل معلم و دانش آموز QTI (لارداسمی و کنی، ۲۰۰۱)

نمره گذاری: تفکیک گویه های مولفه هارا دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 100000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه انعطاف پذری هیجانی (عاطفی) (رشید و بیات، ۱۳۹۸)

پرسشنامه انعطاف پذری هیجانی (عاطفی) (رشید و بیات، ۱۳۹۸)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی: روایی صوری و سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 100000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس انگ ناباروری ISS (فیو و همکاران، ۲۰۱۴)

پرسشنامه و مقیاس انگ ناباروری ISS (فیو و همکاران، ۲۰۱۴)

نمره گذاری: تفکیک گویه های هر زیرمقیاس را دارد

روایی: صوری و سازه ای و همگرا و واگرا دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 100000 ریال

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر نوآوری عرضه کننده کالا، به اشتراک گذاری اطلاعات و یافتن منابع استراتژیک بر بهبود چابکی زنجیره تامین (کیم و چای، ۲۰۱۷)

پرسشنامه تاثیر نوآوری عرضه کننده کالا، به اشتراک گذاری اطلاعات و یافتن منابع استراتژیک بر بهبود چابکی زنجیره تامین (کیم و چای، ۲۰۱۷)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی: صوری و واگرا دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

ادامه مطلب