پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی ۱۹۹۵ (NT-KMQ)

سازنده ابزار:   نوناکا و تاکوچی 1995

تعداد گویه/سوال:    26

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: بیرونی سازی (Externalization)، ترکیب (Combination)، درونی سازی (internalization) و اجتماعی سازی (socialization)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    رحیمی و همکاران؛ سالارزهی، مرادزاده و عرب

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.