پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی (CERQ-P) – گارنفسکی و همکاران ۲۰۰۱

سازنده ابزار:   گارنفسکی و همکاران ( 2001 )

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    9 زیرمقیاس : مقصر دانستن خود، مقصر دانستن دیگران، پذیرش رخداد، توجه مجدد برنامه ریزي براي چگونگی برخورد با رخداد، توجه مثبت مجدد به مسائل خوشایند به جاي تفکر دربارهآن رخداد واقعی، نشخوار فکري، باز ارزیابی مثبت، رسیدن به یک دور نما و مصیبت بار تلقی کردن

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    یوسفی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.