پرسشنامه توانمندی های پزشکان عمومی (ضابطیان، ۱۳۹۳) ۶۲ آیتمی

سازنده ابزار:   ضابطیان 1393 بر اساس پرسشنامه استاندارد مصوبه چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی مورخ سال 1388

تعداد گویه/سوال:    62

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیای: دانش، نگرش و مهارت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    ضابطیان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.