جدول زمینه یابی ترس FSS-III – ولپی ۱۹۹۰

سازنده ابزار:   ولپی 199

تعداد گویه/سوال:    89

مولفه/زیر مقیاس:    6 عامل : هراس از حیوانات، هراس از خون، گذر هراسی ، هراس طبیعی، هراس از ارزیابی ، هراس اجتماعی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوایی و همبستگی و سازه ای دارد-بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    بخشی پور و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.