پرسشنامه مقابله ی فراکنشی (PCI) – گرین گلاس و شوارزر ۱۹۹۹

سازنده ابزار:   گرین گلاس و شوارزر 1999 ترجمه نگارنده 1391

تعداد گویه/سوال:    55

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس: الف ) مقياس مقابله اي بيش فعال؛ ب) مقياس مقابله ي عقلاني؛ ج) مقياس برنامه ريزي فعاليت ( راهبردي )؛ د) مقياس مقابله ي پيشگيرانه؛ ه) مقياس حمايت ابزاري جستجو گرانه؛ و) مقياس حمايت هيجاني جستجو گرانه؛ ز) مقياس مقابله ي اجتنابي

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    - امینی خویی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.