پرسشنامه همدلی – بهر و تحلیل – بهر کودکان (آینگ و همکاران، ۲۰۰۹)

سازنده ابزار:   برگرفته از پژوهش آینگ و همکاران، 2009 EQ & SQ

تعداد گویه/سوال:    55

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : همدلی – بهر و تحلیل– بهر

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

تفسیر:    هنجاریابی اصلی دارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد- به همراه پرسشنامه زبان اصلی

روایی:    محتوايي و همبستگی دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی و اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    نقی زاده؛ جلالی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.