پرسشنامه سبک های پردازش اطلاعات شهودی-خردگرایانه REI (اپستین و پاسینی، ۱۹۹۹)

سازنده ابزار:   اپستین و پاسینی، 1999

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : شهودي و خردگرایانه

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    رضائی 1391

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.