پرسشنامه موانع حضور و ارتقای زنان شاغل در مناصب مدیریتی

سازنده ابزار:   نا مشخص

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    11 مولفه: 1.تصميم گيري مديران2.عدم اعتماد مديران به توانايي زنان3.قدرت مردان4.مسئوليت پذيري زنان5.تامين نياز مالي زنان در پست سازماني6.شرايط سازماني7.خانوادگی8.عاطفي و احساسی9. اعتماد به نفس-ضعف خودباوري10.انگيزش11.حس رقابت-برتري جويي

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.