پرسشنامه اضطراب انتظار (توکلی و صفاری نیا، ۱۳۹۱)

سازنده ابزار:   توکلی و صفاری نیا (1391)

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: شناختی، فیزیولوژی، عاطفی، رفتاری

مقیاس/طیف:    3 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای و همزمان دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    توکلی و صفاری نیا ؛ زارع

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.