پرسشنامه تجدید نظر شده گرایشهای اجتماعی مطلوب PTM-R (کارلو و راندال، ۲۰۰۲)

سازنده ابزار:   کارلو و راندال، 2002

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: - رفتارهای اجتماعی مطلوب ناشناس و گمنامی- رفتارهای اجتماعی مطلوب نوع دوستانه و جمعی- رفتارهای اجتماعی مطلوب هیجانی- رفتارهای اجتماعی مطلوب در موقعیت بحرانی و اضطراری- رفتارهای اجتماعی مطلوب متابعت آمیز

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    كجباف، سجادیان و نوری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.