پرسشنامه نوآوری دانشگاهی (فورست و همکارانش، ۲۰۰۷)

سازنده ابزار:   فورست و همکارانش، 2007

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: نوآوری آموزشی، نوآوری پژوهشی و نوآوری سازمانی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    تحلیل گویه و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    دارابی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.