پرسشنامه سرمایه روانشناختی PCQ (لوتانز و همکاران، ۲۰۰۵) ۳۰ آیتم

سازنده ابزار:   لوتانز و همکاران، 2005

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: امید، خوش بینی و تاب آوری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    (Fred Luthans, Bruce J. Avolio, Fred O. Walumbwa and Weixing Li. (2005

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.