پرسشنامه هویت تیمی هواداران فوتبال (شجاعی، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   شجاعی، 1390 براساس پرسشنامه های استاندارد وان و برانسکومب، فینک و همکاران و آندروود

تعداد گویه/سوال:    139

مولفه/زیر مقیاس:    4 بخش: بخش الف) پرسشهاي مرتبط با ويژگيهاي جمعيت شناختي؛ بخش ب) پرسشهاي مرتبط با تعيين سطح هويت تيمي؛ بخش ج) پرسشهاي مرتبط با بعد حمايت اقتصادي؛ بخش د) پرسشهاي مرتبط با هويت تيمي هواداران فوتبال

مقیاس/طیف:    5 و 7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    شجاعی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.