پرسشنامه امکان سنجی استقرار مدیریت دانش بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز (محمدی استانی و همکاران،۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   محمدي استانی و همکاران،1390

تعداد گویه/سوال:    45

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس: یافتن دانش، به کارگیري دانش، یادگیري دانش، تسهیم دانش، ارزیابی دانش، ایجاد / نگهداري دانش و حذف دانش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    محمدي استانی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.